ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Rstdesigns.be en de klant. Tenzij anders schriftelijk  overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Rstdesigns.be steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website.  Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat Rstdesign.be hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.

Rstdesigns.be kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen. Het is aan de klant om de algemene voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen.

DIENSTEN

Rstdesigns.be levert volgende diensten aan haar klanten: webdesign voor websites en webshop, grafisch design ontwikkelingen, bedrukken van kleding en stickers. Alle diensten die vermeld worden op de website zullen voorafgaandelijk aan de klant worden meegedeeld door middel van een vrijblijvende offerte. De prijzen die vermeld zijn op Rstdesigns.be en alle andere prijzen zijn exclusief 21 % BTW. Deze prijzen zijn richtprijzen en zijn enkel van toepassing voor het aanbod op de website, afwijkingen zullen steeds het voorwerp zijn van een afzonderlijke offerte.

OFFERTE

De offertes en aanbiedingen van Rstdesigns.be zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De aanvaarding door de klant gebeurt steeds schriftelijk dit kan met een fysieke of digitale orderbevestiging ofwel per e-mail. Alle offertes blijven voor 1 maand geldig en zullen herzien worden indien de klant later bevestigd.

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Wanneer het voorschot is betaald is er geen annulering meer mogelijk. Het recht om te herroepen is enkel van toepassing voor overeenkomsten die verband houden met websites en webshops. Bij bestellingen van bedrukkingen van kleding en stickers kan er niet geannuleerd worden.

FACTURATIE EN BETALING 

Na ontvangst van het akkoord met de offerte zal er een voorschot van 30% exclusief hosting kosten van de totaalkost gefactureerd worden. De klant heeft 14 dagen de tijd om deze te betalen, indien deze niet voldaan is binnen de aangewezen termijn heeft Rstdesigns.be het recht om de samenwerking stop te zetten.

Verdere facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden bij gebreke waaraan de klant zonder ingebrekestelling gehouden zal zijn tot betaling van verwijlsinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken geenszins de kosten van een gerechtelijke invordering of de rechtsplegingsvergoeding die dient betaald te worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval de klant een consument is zal wel een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn vooraleer de interesten beginnen lopen en een schadevergoeding kan gevorderd worden zoals hierboven aangegeven. De  factuur is steeds in één maal te betalen en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes.

Bij de start van een nieuwe dienst, wanneer de factuur binnen de vervaltermijn niet betaald kan Rstdesigns.be uit eigen beweging beslissen om de samenwerking stop te zetten. De Klant krijgt een creditfactuur, vermindert met de eventuele reeds gepresteerde werken en diensten, van de reeds uitgeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.

Voor zowel nieuwe als bestaande klanten dienen de facturen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden. Wanneer betaling van factuur uitblijft kan Rstdesigns.be beslissen na 50 dagen “incl. 14 dagen betaaltermijn” de dienst voorlopig te stoppen of offline te zetten tot de factuur voldaan is. Rstdesigns.be kan niet aansprakelijk gesteld worden door het offline zetten van diensten omwille uitblijven van betalingen van diensten.

VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant dient aan de Rstdesigns.be binnen de afgesproken termijn na het afsluiten van de overeenkomst de nodige input aan te leveren zodat de diensten kunnen afgeleverd worden. Indien de klant deze info niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de opdracht als opgeleverd beschouwd worden.

TERMIJN EN OPLEVERINGSDATUM

Er wordt altijd een streefdatum opgegeven aan de klant. Deze opleveringsdatum is bij benadering en een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van Rstdesigns.be om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.

PERSOONSGEGEVENS

Rstdesigns.be gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere.

ANNULATIE VAN WEBSITE/WEBSHOP

In geval van annulering van de opdracht door de klant, zal Rstdesigns.be steeds de mogelijkheid hebben om het reeds gepresteerde werk en alle andere reeds aangekochte diensten, zoals thema’s, plug-ins of extra programmatie te factureren.

AANSPRAKELIJKHEID

Rstdesigns.be verbindt er zich toe het beoogde resultaat af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Rstdesigns.be kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant. Rstdesigns.be is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud. Indien de klant zelf het onderhoud van de site uitvoert is rstdesigns niet verantwoordelijk voor schade aan de website/webwinkel.

EIGENDOMSRECHTEN EN BRONBESTANDEN

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

Huisstijlelementen: Logo’s, foto’s, illustraties…  welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@rstdesigns.be of via de website Wetransfer.com.

De klant heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. De gebruiksrechten worden na betaling van de factuur overgedragen aan de klant. Rstdesigns.be behoudt wel het recht voor om ontwerpen te publiceren op haar websites in de portfolio.

Rstdesigns.be kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de klant illustraties, afbeeldingen, logo’s of teksten aanlevert die auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Indien Rstdesigns.be hierover door een derde partij wordt aangesproken zal de klant gehouden zijn Rstdesigns.be te vrijwaren en in te staan voor alle juridische kosten die Rstdesigns.be moet maken om zich tegen de aantijgingen van derden te verdedigen.

Het geleverde materiaal aan Rstdesigns.be dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.

OPLEVERING VAN DE WEBSITE/ WEBSHOP

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na oplevering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Rstdesigns.be, waarna deze de gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer er aan Rstdesigns.be binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Rstdesigns.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebreken wanneer er wijzigingen zijn aangebracht door de klant. 

Indien u vragen heeft klik hier